Trụ sở Công ty HCT

  • Trụ sở Công ty HCT

Quy mô

10 tầng

Vị Trí

Cầu Diễn

Chủ đầu tư

Công ty HCT

ACH thực hiện

Thiết kế kết cấu

Thời gian thực hiện

2014